Omgevingsmanagement

De term omgevingsmanagement geeft een correctere omschrijving van het huidige milieubeheer, vermits omgevingsmanagement zich niet langer beperkt tot de milieuprestaties van het bedrijf binnen zijn perceelsgrenzen (i.e. vergunningen, vergunningsvoorwaarden, lozing, …) maar houdt tevens rekening met hinderaspecten zoals geluid, mobiliteit, enzovoort in de ruimere omgeving .


De omgeving van een bedrijf legt vaak een aantal eisen en randvoorwaarden op, waarin een bedrijf de gulden middenweg zal moeten zoeken, indien men de continuïteit op een bepaalde site willen kunnen garanderen.


Denk hierbij aan omwonenden van een fabriek die een ongestoorde nachtrust verwachten, geen gevaarlijke verkeerssituaties door vrachtverkeer wensen, …
Om in te spelen op deze verwachtingen is een goede communicatie vaak onontbeerlijk.


U kan bij Bloomingfeld terecht voor:

  • Managen van uw omgevingsvergunningen;
  • Uw ganse milieubeheer van A tot Z verzorgen;
  • Organisatie overlegmomenten en communicatie met omwonenden;
  • Stakeholdersanalyse.