REACH en SDS

Het op de markt brengen van gevaarlijke stoffen in Europa (als producent of importeur) is via de REACH-verordening (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) strikt geregeld rond het principe ‘No data, no market’.

Producenten en importeurs van gevaarlijke stoffen zijn verplicht data aan te leveren die laat zien dat hun product veilig kan gebruikt worden, zoniet is verkoop op de Europese markt verboden.
Onder andere een registratiedossier en een veiligheidinformatieblad of safety data sheet (SDS) geven informatie over de gevaarlijke stof en hoe men veilig met het product kan omgaan.


Niet alleen de producent heeft verplichtingen onder REACH. Bijna elk bedrijf werkt met gevaarlijke stoffen en heeft dus ook als ‘downstreamgebruiker’ verplichtingen. Een te hoge blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan leiden tot acute of chronische gezondheidseffecten op lange termijn.


Daarom draagt elke werkgever de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat blootstelling aan gevaarlijke stoffen tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt. Een goede opvolging van de aanwezige gevaarlijke producten en hun analyse van hun safety datasheets is dus noodzakelijk.


Neem contact op met het team van Bloomingfeld voor:

 • Screening van wetgeving die van toepassing is;
 • Nagaan rollen en verplichtingen inzake REACH-wetgeving;
 • Opstellen REACH verklaringen;
 • REACH bij stoffen in voorwerpen;
 • Advies bij gebruik van stoffen op de kandidaatslijst (SVHC), restrictielijst of autorisatielijst;
 • Risicoanalyse gevaarlijke producten;
 • Uitvoeren chemical safety assessment (CSA);
 • Opstellen Safety Data Sheet (SDS);
 • Uitbreiding van SDS met de juiste REACH-informatie uit registratiedossiers;
 • Advies inzake CLP-classificatie en GHS voor stoffen en mengsels;
 • Toxicologisch advies inzake blootstellingslimieten en beschermingsmaatregelen.

Bloomingfeld biedt het nodige advies, ondersteuning en training, zowel nationaal als internationaal.