Omgeving

Vandaag dekt de term ‘omgeving’ een veel bredere lading dan de vroegere term ‘milieu’. Aan milieubeheer (i.e. vergunningen, vergunningsvoorwaarden, lozing, …) binnen de eigen perceelsgrenzen doen, is lang niet meer voldoende om de continuïteit op een site te kunnen garanderen. Men dient immers rekening te houden met andere hinderaspecten zoals geluid, mobiliteit, enzovoort in de ruimere omgeving.


De omgeving van een bedrijf legt vaak een aantal eisen en randvoorwaarden op. Hierin zal een bedrijf de gulden middenweg moeten zoeken. Denk hierbij aan omwonenden van een fabriek die een ongestoorde nachtrust verwachten, geen gevaarlijke verkeerssituaties door vrachtverkeer wensen, …
Om in te spelen op de verwachtingen van stakeholders zoals buren, inspectie, brandweer en andere is een goed omgevingsmanagement en transparante communicatie onontbeerlijk. Idealiter omvat dit een preventieve aanpak die de milieurisico’s in kaart brengt en systematisch elk risico aanpakt vooraleer er calamiteiten en problemen ontstaan.

In de basis dient elke onderneming die risico-activiteiten uitoefent, onder meer over een omgevingsvergunning of -melding te beschikken. Verder dient elk bedrijf - KMO tot multinational - tevens de omgevingswetgeving te respecteren. Zoniet stapelen milieu-inbreuken en misdrijven zich op met de nodige aanmaningen, processen-verbaal, boetes en mogelijke sluiting tot gevolg.


Onze experts helpen u graag bij volgende zaken:
  • Voorjaarsadministratie milieu en verpakkingen (vb. heffingsaangifte, Integraal milieujaarverslag, Val-I-Pac, FostPlus, …);
  • Het interpreteren van de omgevingswetgeving;
  • Aanstelling van een externe milieucoördinator A of B;
  • Het uitvoeren van een compliance audit inzake milieu en opstellen van wetgevingregisters;
  • Implementatie en optimalisatie van milieuzorgsystemen zoals ISO 14001 of EMAS;
  • Omgevingsvergunningen voorbereiden en indienen;
  • Milieustudies inzake grondwater, lozing, mobiliteit, geluid, milieueffectrapportage, …
Adviezen m.b.t. afval- en materialenbeheer op uw site, alsook op transport over de grens;
  • Asbestonderzoek en de opmaak van een inventaris met beheersmaatregelen;
  • Opzetten projecten inzake biodiversiteit op bedrijventerreinen;
  • Aanvragen van de nodige toelatingen bioveiligheid voor laboratoria.